Z nejstarších dějin obce aneb jak to bylo s jejím názvem?

Vapenna-logo 

První zmínky o Vápenné jako o osadě lze nalézt z roku 1284 pod názvem Seczigisdorf nebo Schiccovici v zakládací listině kláštera Heinrichau u Reichenbachu ve Slezsku. V té době patřila Vápenná spolu s dalšími cca 65 osadami do panství Jindřicha IV., vévody vratislavského a krakovského. První osadnící v rámci kolonizační vlny ve 13. století byli pravděpodobně Frankové, Vlámové a Durynci. Původní název nelze spolehlivě vysvětlit, zřejmě vznikl přetvořením nějakého osobního jména typu Siecich, Setěch nebo Secech.
Roku 1358 se objevuje Vápenná jako vesnice  pod názvem Sceczikisdorf, nicméně již roku 1400 se o Vápenné mluví jako o bývalé vesnici. Následujících  150 let zůstala obec nedotčená lidskou činností. K novému osídlení došlo ke konci 16. století za vlády vratislavského biskupa Martina Gerstmanna především lidmi z okolních vesnic. Názvy obce se dále měnily na Secisdorf, Sätzdorf a Setzdorf.
Německý název obce Setzdorf se užíval až do roku 1918, kdy byla obec českými úřady přejmenována na Zighartice (počeštění německého osobního jména Sieghart). Nové české označení Vápenná je spojeno s masivním rozvojem těžby a zpracováním vápence v první polovině 20. století.

Zajímavá data z historie Vápenné
(rozšířená verze)

 

 • 1284 první zmínka o osadě v zakládací listině kláštera Heinrichau u Reichenbachu

 • 1358 první zmínka o Vápenné jako o vesnici, později ale zmiňovaná jako pustá

 • 1576 rozhodnutí o obnovení vsi za vlády biskupa Martina Gerstmanna

 • 1611 získává starosta Balzer Schleitheuer právo nižšího soudu (právo rozhodovat spory)

 • 1635 první zmínka o existenci vápenek na území Vápenné

 • 1771 - 1780 zakládání nových osad, např. Polka (Polke) a Nýznerov (Niesnersberg)

 • 1774 povýšení zdejšího šoltéství na rytířský statek

 • poč. 19. st. rozvoj kamenického průmyslu

 • 1839 získává šoltéství Anton Cajetan Latzel zápisem do tzv. zemských desek

 • 25. května 1931 tzv. Frývaldovská stávka (několik zdejších dělníků zastřeleno)

 • 1945 - 1946 odsun německého obyvatelstva